Församlingen

Nattvard

När Jesus hade avslutat detta tal, var människorna mycket förvånade över hans undervisning, ty han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda.
(Matt 7:29)

Jesus kallade till sig de tolv och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar.
(Luk 9:1)

Folkens kungar uppträder som herrar över sina landsmän, och de som har makten kallar sig folkens välgörare. Men så skall ni inte handla, utan den störste bland er skall vara som den yngste och den som är ledare skall vara som tjänaren.
(Luk 22:26)

Därför skriver jag detta när jag är borta från er, för att jag inte när jag är hos er skall behöva gå strängt fram i kraft av den fullmakt Herren har gett mig för att bygga upp, inte för att riva ner.
(2 Kor 13:10)

Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.
(Hebr 13:17)

 

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.
(Matt 28:19-20)

Jesus svarade: Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.
(Joh 3:5)

Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.
(Apg 2:38)

Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.
(Rom 6:3-4)

I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.
(1 Kor 12:13)

Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet.
(Tit 3:5-7)

Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse.
(1 Petr 3:21)

 

Abrahams barn....................................... Gal 3:7

Andligt hus.......................................... 1 Petr 2:5

Arbetare i Guds vingård........................ Matt 20:1

 

Barmhärtighetens kärl.......................... Rom 9:23

Bruden................................................ Upp 21:9

Bröderna.............................................. Apg 1:15

 

Dagens barn........................................ 1 Tess 5:5

De frommas församling.......................... Ps 149:1

De heliga............................................ Rom 8:27

De rättfärdiga........................................ Ps 142:8

De rättfärdigas församling.......................... Ps 1:5

De troende........................................ 1 Tim 4:10

De troende bröderna i Kristus.................. Kol 1:2

De utvalda......................................... 2 Tim 2:10

Den heliga staden................................. Upp 21:2

Den levande Gudens barn.................... Rom 9:26

Den levande Gudens församling.......... 1 Tim 3:15

Den stora församlingen.......................... Ps 22:26

Det himmelska Jerusalem.................. Hebr 12:22

Det nya Jerusalem................................ Upp 21:2

Du lilla hjord...................................... Luk 12:32

 

Får mitt ibland vargar......................... Matt 10:16

Fåren.................................................... Joh 10:3

Församling av förstfödda................... Hebr 12:23

Församlingen.................................... Matt 18:17

Förstlingsfrukt....................................... Jak 1:18

 

Grenarna.............................................. Joh 15:5

Guds arvingar...................................... Rom 8:17

Guds barn............................................ 1 Joh 3:1

Guds boning............................................ Ef 2:22

Guds byggnad...................................... 1 Kor 3:9

Guds eget folk...................................... 1 Petr 2:9

Guds familj.............................................. Ef 2:19

Guds församling.................................. Apg 20:28

Guds hjord.......................................... 1 Petr 5:2

Guds hus........................................... 1 Tim 3:15

Guds Israel............................................ Gal 6:16

Guds medarbetare................................ 1 Kor 3:9

Guds söner.......................................... Rom 8:14

Guds tempel....................................... 1 Kor 3:16

Guds tjänare........................................... Jes 61:6

Guds utvalda....................................... Rom 8:33

 

Heligt folk............................................ 1 Petr 2:9

Heligt prästerskap................................ 1 Petr 2:5

Heligt tempel i Herren.............................. Ef 2:21

Herren Sebaots vingård............................ Jes 5:7

Herrens menighet.................................. Jes 51:4

Herrens präster...................................... Jes 61:6

Herrens tjänare..................................... Ps 113:1

Herrens återlösta.................................. Jes 62:12

Herrens älsklingsplantering...................... Jes 5:7

Hjorden............................................. Apg 20:29

Högtidsskara..................................... Hebr 12:23

 

Jesu vittnen............................................ Apg 1:8

Jordens salt......................................... Matt 5:13

 

Konungadöme...................................... Upp 1:6

Konungsligt prästerskap....................... 1 Petr 2:9

Kristi kropp...................................... 1 Kor 12:27

Kristi medarvingar............................... Rom 8:17

Kristi vänner....................................... Hebr 3:14

Kristna............................................... Apg 11:26

Kära barn............................................. 1 Joh 3:7

Kärl till heder.................................... 2 Tim 2:20f

 

Ljusets barn........................................ 1 Tess 5:5

Ljusstake............................................. Upp 1:20

Lammets hustru................................... Upp 21:9

 

Medborgare med de heliga....................... Ef 2:19

 

Olivträdets grenar.............................. Rom 11:17

 

Präster åt Jesu Kristi Gud och Fader......... Upp 1:6

 

Ren jungfru........................................ 2 Kor 11:2

Rättfärdighetens terebinter...................... Jes 61:3

 

Sanningens pelare och grundval.......... 1 Tim 3:15

Stor skara som ingen kunde räkna........... Upp 7:9

 

Utvalt släkte......................................... 1 Petr 2:9

 

Världens ljus....................................... Matt 5:14

 

Älskade barn............................................. Ef 5:1

Älskade bröder................................. 1 Kor 15:58

 

Du människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva! Skulle inte herdarna ta hand om hjorden? I stället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om hjorden. De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem.
(Hes 34:2-4)

När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: "Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa?" Han svarade: "Ja, Herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sade till honom: "För mina lamm på bete."
(Joh 21:15)

Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. Han skall ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall han då kunna ta hand om Guds församling? Han skall inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och döms av den som förtalar honom. Han skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.
(1 Tim 3:1-7)

Sådana äldste som sköter sin uppgift väl skall ni anse värda dubbel heder, särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning. Ty Skriften säger: Du skall inte binda för munnen på oxen som tröskar och: Arbetaren är värd sin lön. Ta inte upp en anklagelse mot någon av de äldste, om det inte finns två eller tre vittnen.
(1 Tim 5:17-19)

När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste efter mina anvisningar. En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man, och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. Församlingsledaren skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig, utan gästfri, godhjärtad och förståndig, pålitlig, gudfruktig och behärskad. Han skall hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna.
(Tit 1:5-9)

Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.
(Hebr 13:17)

Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom.
(Jak 3:1)

Jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. När den högste herden uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar.
(1 Petr 5:1-4)

 

Du skall villigt ge åt honom och ditt hjärta skall inte vara motvilligt när du ger, ty för en sådan gåvas skull skall HERREN, din Gud, välsigna dig i alla dina verk och i allt vad du företar dig. Fattiga kommer nämligen aldrig att saknas i landet, därför befaller jag dig: Du skall villigt öppna din hand för din broder, för de behövande och fattiga i ditt land.
(5 Mos 15:10-11)

Den ene strör ut och får ändå mer, den andre snålar och blir bara fattigare.
Den frikostige blir rikligen mättad, den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt.
(Ords 11:24-25)

Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig.
(Matt 5:42)

När du ger en gåva*, blås då inte i trumpet för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor skall berömma dem. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör, så att din gåva ges i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.
(Matt 6:2-4)

Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.
(Luk 6:38)

Den som delar ut gåvor skall göra det utan baktankar.
(Rom 12:8)

Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag intyga. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga. Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva gav de, först och främst åt Herren och sedan åt oss, efter Guds vilja.
(2 Kor 8:1-5)

Fullfölj nu arbetet, så att ni som var villiga att besluta om det också genomför det efter de tillgångar ni har. Finns den goda viljan, så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har. Detta säger jag inte för att andra skall få det bättre och ni få det svårt, utan för att alla skall ha det lika.
(2 Kor 8:11-13)

Det säger jag: Den som sår sparsamt skall skörda sparsamt, och den som sår rikligt skall skörda rikligt. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, skall ge er säd och mångdubbla den och låta er rättfärdighet bära god skörd. Då blir ni rika på allt och kan vara frikostiga i allt, och det kommer att föra med sig att man tackar Gud när vi överlämnar gåvan. Den tjänst ni utför med denna insamling bidrar inte bara till att fylla de heligas behov, utan bär också rik frukt genom deras många tacksägelser till Gud. När ni nu består provet i denna tjänst, kommer de att prisa Gud för att ni lydigt bekänner er till Kristi evangelium och med så gott hjärta delar gemenskapen med dem och med alla. De kommer också själva att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva.
(2 Kor 9:6-15)

 

Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: "Tag och ät. Detta är min kropp." Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: "Drick alla av den. Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse."
(Matt 26:26-28)

Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: "Tag, detta är min kropp." Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Och han sade till dem: "Detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många."
(Mark 14:22-24)

När stunden var inne, lade han sig till bords, och apostlarna tillsammans med honom.  Och han sade till dem: "Jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm med er, innan mitt lidande börjar. Ty jag säger er att jag inte kommer att äta det förrän det får sin fullbordan i Guds rike." Och han tog en bägare, tackade Gud och sade: "Tag detta och dela mellan er. Ty jag säger er att jag från denna stund inte skall dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer." Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: "Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig." På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: "Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er."
(Luk 22:14-20)

Jesus svarade: "Amen, amen säger jag er: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. Ty mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig, och jag lever därför att Fadern lever, så skall också den som äter mig leva därför att jag lever. Detta är det bröd som har kommit ner från himlen. Det är inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter detta bröd skall leva i evighet."
(Joh 6:53-58)

Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp, ty alla får vi vår del av detta enda bröd.
(1 Kor 10:16-17)

Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er: Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: "Detta är min kropp, som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig." På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: "Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig." Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer.
  Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod. Var och en skall pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Ty den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det många svaga och sjuka bland er, och ganska många är insomnade. Om vi gick till rätta med oss själva, skulle vi inte bli dömda. Men när vi döms fostras vi av Herren, för att vi inte skall bli fördömda tillsammans med världen.
(1 Kor 11:23-32)

HERREN, din Gud, skall låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig. Honom skall ni lyssna till. Det skall bli alldeles som du begärde av HERREN, din Gud, vid Horeb den dag då ni var samlade där och du sade: "Låt mig inte mer höra HERRENS, min Guds, röst och låt mig slippa att längre se denna stora eld, annars kommer jag att dö." HERREN sade då till mig: "De har rätt i vad de säger. En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, skall jag själv utkräva det av honom. Men den profet som är så förmäten att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö.
  Och om du tänker i ditt hjärta: Hur skall vi känna igen det ord som HERREN inte har talat? så vet: När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Du skall inte vara rädd för honom.
(5 Mos 18:15-22)

Och när de drog ut, trädde Josafat fram och sade: "Hör mig, ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Förtrösta på HERREN, er Gud, så har ni ett säkert fäste. Lita på hans profeter, så skall det gå er väl."
(2 Krön 20:20)

Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren, HERREN talar, vem skulle då inte profetera?
(Amos 3:7-8)

Jesus sade: Därför sänder jag till er profeter, visa män och skriftlärda. Somliga av dem skall ni döda och korsfästa, andra skall ni gissla i era synagogor och förfölja från stad till stad.
(Matt 23:34)

Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom, när han i sin ande talar hemligheter. Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen. Jag önskar att ni alla skall tala tungomål men hellre att ni skall profetera.
(1 Kor 14:1-5)

Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.
(1 Tess 5:19-22)

Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud.
(1 Joh 4:1-3)

Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande.
(Upp 19:10)

 

Och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den Högste, och han välsignade Abram och sade: "Välsignad vare Abram av Gud den Högste, skapare av himmel och jord! Och välsignad vare Gud den Högste, som har givit dina fiender i din hand!"Och Abram gav honom tionde av allt.
(1 Mos 14:18-20)

Jakob gav ett löfte och sade: "Om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig, och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då skall HERREN vara min Gud. Och stenen som jag har rest till en stod skall bli ett Guds hus, och av allt som du ger mig skall jag ge dig tionde."
(1 Mos 28:20-22)

All tionde av jorden, både av säden på jorden och av trädens frukt, tillhör HERREN. Den är helgad åt HERREN
(3 Mos 27:30)

Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig.
Ni säger: "Vad har vi stulit från dig?"
Tionde och offergåvor. 
Förbannelse har drabbat er, ty ni och hela folket stjäl ifrån mig. 
För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus.
Pröva mig nu i detta, säger HERREN Sebaot,
om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster
och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått.
(Mal 3:8-10)

Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar det som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra.
(Matt 23:23)

 

Kontakta oss

Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Hantverkarvägen 24, 136 44 Handen

Tel: 08-7412601 - Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Dela med dig...

Och ta del av nyheterna fran oss